Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zapewnienie wszystkim pracownikom Nord Ships Group Sp. z o. o warunków bezpiecznej pracy jest naszym obowiązkiem.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wynika z troski o utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych jako podstawowego celu naszej działalności, a także z potrzeby przestrzegania przepisów prawnych oraz znajomości warunków pracy.

Zobowiązuję się zapewnić jej skuteczność poprzez realizację następujących celów:

  • ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
  • dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
  • wykorzystywanie pomysłów i wniosków pracowników oraz ich angażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zapewnienie środków do realizacji założeń polityki bezpieczeństwa pracy
  • coroczne ustalenie zadań i celów oraz ich przeglądanie i bieżącą kontrolę 

Polityka bezpieczeństwa jest znana i realizowana przez naszych pracowników.

Prezes Zarządu 

Nord Ships Group